Privacy och GDPR

Integritetspolicy och GDPR

Personuppgiftsbegäran

Vill du få tillgång till vilka uppgifter vi har sparat om dig? Fyll i vår personuppgiftsbegäran.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokat Karl Henrik Östberg AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende
kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget
förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån men utan att det sker kan vi
inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och
penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för
redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval utifrån ett
allmänintresse.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten
behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och
kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller
systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och
kunskapsutbyte och resursallokering.

Advokat Karl Henrik Östberg AB kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående
annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det
inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är
nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut
eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som
utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna
sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokat Karl Henrik Östberg AB] enligt
Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets
slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i
syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid
om 2 år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokat Karl Henrik Östberg AB om
användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget
initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana
uppgifter.

Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett
maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet
vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Kontakta oss på karlhenrik@ostberglaw.se eller adress nedan om du har några frågor rörande
vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokat Karl Henrik Östberg AB,
org. nr 556979-1980, Regementsgatan 14, 211 42 Malmö, www.ostberglaw.se