Allmänna villkor

Allmänna villkor för uppdrag som hanteras av Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag

1. Uppdraget
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag skall bevaka Klientens intressen och genomföra uppdraget som erhållits på ett professionellt sätt och i enlighet med god yrkesetik.

2. Parterna
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag betyder det företag som är arbetsgivare för den eller de personer som arbetar med uppdraget.
Avtalsparterna är advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag och klienten.

3. Klientens befogenheter
Klienten ska förse advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag med de befogenheter som krävs.

4. Sekretess
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag ska hålla konfidentiell information från Klienten konfidentiell i den utsträckning som yrkesverksamhet kräver det.

5. General Data Protection Regulation (GDPR)
För Advokat Karl Henrik Östberg AB är klienternas integritet viktig. Av vår integritetspolicy www.ostberglaw.se/privacy framgår hur vi advokatbyrån tillvaratar klientens rättigheter.

6. Information och kommunikation
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag ska hålla Klienten informerad om hanteringen av uppdraget.

7. Avgifter och kostnader
– 1 476 kr ex moms för privatpersoner i ärende med rättshjälp eller rättsskydd är beviljat.
– 2 900 kr ex moms för privatpersoner avseende civilrättsliga ärenden, skoljuridiska frågor m.m.
– 3 500 kr ex moms för företag och andra juridiska personer.
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag är alltid behjälplig med rättshjälps-, rättsskyddsansökningar när det är tillämpligt.

8. Ansvarsbegränsning
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag ansvar för utförd tjänst är begränsat till högst tre (3) miljoner svenska kronor.

9. Tvistelösning
Eventuella tvist som härrör från detta avtal kan hänskjutas till domstol och ska slutgiltigt avgöras av Malmö tingsrätt i Sverige.

Malmö den 1 januari 2023
Advokat Karl Henrik Östberg Aktiebolag